DRAUDZE UN DIEVKALPOJUMI

Toronto pilsētā esam daļa no “divām draudzēm zem viena jumta”. Svētdienās sanākam ar Sv. Jāņa draudzes saimi uz kopīgiem dievkalpojumiem par kuŗiem pārmaiņus ir atbildīga viena vai otra draudze. Sv. Andreja draudze parasti ir atbildīga par otro un ceturto svētdienu katru mēnesi. Lielos svētkus svinam kopā. Viens no parastajiem mēneša dievkalpojumiem, ko Sv. Andreja draudze vada, ir abās valodās, latviski un angliski.Visi, neskatoties uz draudzi, kuŗā formāli pieder, ir sirsnīgi gaidīti draudzes sarīkojumos.

Sidrabenē

Sidrabenē, Sv. Andreja draudzes lauku īpašumā, tiksimies pirmajā svētdienā mēnesī no oktobŗa līdz jūnijam, sākot ar 2015. gada 4. oktobri. Jūnijā iesākas vasaras mēnēšu kalendārs. Tuvāka informācija zem “Dievkalpojumi Sidrabenē” pogas.

Mūzikas Dzīve

Mūzikai ir nozīmīga un neatņemama vieta Sv. Andreja draudzes dzīvē – dievkalpojumos, Sidrabenes nometnē, koncertos un citos sarīkojumos. Latvieši uzskata, ka dziedāšana nozīmē gandrīz to pašu ko “būt latvietim”. Mūzika mūs aizkustina, pārveido un Sv. Andreja draudzē – ievelk mūs tuvākā attieksmē ar Dievu, kas ir diezgan vienreizēja spēja, ja par to padomā! Šajā notikumā var piedalīties vairākos veidos, piemēram, klausoties un iedziļinoties mūzikas skaņās, dziedot garīgās dziesmas kopā ar citiem dievlūdzējiem, izmantojot mūzikas talantus – vai nu spēlējot kādu instrumentu un papildus sitot līdz plaukstas, kustinot savu ķermeni, vai mainot sejas izteiksmes, vai arī dievkalpojumā dziedot korī un veltījot savu talantu “gavilējot tam Kungam”.   (98. Psalms un 100. Psalms)

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >