DZĪVES SVARĪGIE NOTIKUMI

Savā vēstulē pirmkristiešu draudzē Romā, Pāvils raksta:
Priecājieties līdz ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud! (v. romiešiem 12:15)

Dzīves svarīgos notikumos piedzīvojam īpašu atbalstu kā daļa saimes, kas balstās uz cerību un uzticību Dieva brīvi dotai žēlastībai un laipnībai, un tādā garā pati darbojas. Šādās reizēs saņemam īpašu svētību, un arī esam par svētības nesējiem citiem.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >