2012. gadā Grace Church Toronto draudze uzsāka sarunas ar Sv. Andreja latviešu un Sv. Andreja igauņu draudzēm, interesējoties par iespēju īrēt mūsu Sv. Andreja baznīcu (383 Jarvis St., Toronto) saviem svētdienas dievkalpojumiem. Šīs sākotnējās sarunas noveda mūs pie apsveŗamas iespējas pārdot baznīcu
Grace Church draudzei.

Mūsu draudze apskatīja iespējamo pirkšanas piedāvājumu pārdomātā un caurskatāmā attīstības gaitā, izpētot vairākus alternātīvus risinājumus, kas atbilstu mūsu draudzes nākotnes vajadzībām. Lai apspriestos par dažādiem risinājumiem, notika vairākas Town Hall sapulces, kur visiem draudzes locekļiem bija dota iespēja piedalīties ar saviem ieteikumiem un padomu šajos jautājumos.

Šī procesa rezultātā draudze secināja, ka Sv. Andreja baznīcas telpas ir par lielām un telpu uzturēšanas izmaksa ir par dārgu, ņemot vērā draudzes lielumu un tās vajadzības. Cenšanās uzturēt baznīcu iespaidoja mūsu spējas pildīt savu paredzēto uzdevumu un vīziju.

Draudze atzina, ka labākais atrisinājums būtu sadarboties ar Sv. Jāņa ev. luterisko latviešu draudzi un lietot viņu baznīcu mūsu dievkalpojumiem Toronto. Tika nolemts, ka draudzei arī jāpaplašina sava darbība un dievkalpojumi Sidrabenē.

Pēc vairākām sēdēm ar Sv. Jāņa draudzes vadību parakstījām kopīgu sadarbības līgumu un ar 2015. gada janvāri mūsu draudze sāka savus dievkalpojumus noturēt Sv. Jāņa dievnamā.

2015. gada februārī Grace Church draudze deva apstiprinājumu, ka viņi pirks Sv. Andreja baznīcu noliekot slēgšanas datumu 2015. gada 1. oktobrī. Šī baznīcas ēka līdz ar to iegūs sev par saimnieku dzīvu, augošu draudzi.

Vairāk nekā 60 gadu Sv. Andreja baznīca, 383 Jarvis St., bija mūsu mājas, kur mūsu bērni tika kristīti un iesvētīti un mūsu draudzes locekļi salaulāti. Tā bija svarīga vieta, kur dalījāmies priekos un bēdās. Daudzus gadus tā kalpoja kā mājas latviešu skolai, latviešu organizācijām un sabiedriskām vajadzībām. Atmiņas par tur piedzīvotajiem notikumiem aktivitātēm tiks mūžam sirdī saglabātas. Daudziem draudzes locekļiem bija emocionāli grūti atstāt baznīcu un paies laiks piemēroties pārmaiņām.

Lai gan šis pārejas posms nav bijis bez saviem izaicinājumiem, mūsu draudzes nākotne ir gaiša un daudzsološa. Pārejas posms mums piešķiŗ izdevību pārvērtēt savu uzdevumu un vīziju un izmantot iespējas, ko mums tagad piedāvā sadarbība ar Sv. Jāņa draudzi.

Mūsu draudze raugās nākotnē ar pacilātību un cerību.