ZIEDO

Ar ziedošanu draudzei un citām labdarības organizācijām, mēs atbildam Dieva labestībai. Tā atspoguļo mūsu prioritātes un mūsu gatavību nodoties savai draudzei.

Tradicionālā izpratne par draudzes financiālo atbalstīšanu atrodas Vecās Derības mācībā par desmito tiesu. Toties, mēs iesakām arī citu pieeju:  iesākumā ziedot draudzei tik pat daudz, cik nopelnām vienā darba stundā. Pensionāriem tas būtu apmēram 2.5% no ienākumiem.(1)

Ir īpatnēji, ka, jo devīgāki esam, jo priecīgāki kļūstam, un arī, jo spēcīgāk izjūtam saistības ar Sv. Andreja draudzi.

Mēs silti iesakām izkārtot ziedošanu ik mēnesi tieši no bankas konta. Arvien vairāk draudzes locekļu atzīst, ka tas ir lielisks veids, kā palīdzēt atbalstīt draudzes sūtību.

Lūdzam darīt mums zināmu, ja ir radušās financiālas grūtības, kas traucē iespējas ziedot draudzei.

ZIEDOJUMU LAPA >

1. Peter Misaszek, director of Stewardship Development, Diocese of Toronto, Anglican Church of Canada. Izsakām pateicību par viņa pieeju un par mums doto atļauju dalīties ar to.

Dievkalpojumi katru svētdienu

Sv. Jāņa ev. lut. latviešu baznīcā
200 Balmoral Ave.
Toronto ON
M4V 1J6

Google karte >

Dievkalpojumi Sidrabenē

5100 Appleby Line
Burlington, ON
L7M 0P5

Google karte >